කැබිතිගොල්ලෑව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
හේමපාල ගුණවර්ධන මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කැබිතිගොල්ලෑව

025-2298615

   

බී.ඒ.ඒ. විජේරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3775153