තඹුත්තේගම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එච්.බී. විජේරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තඹුත්තේගම

025-2276248

025-2276248

 

ඩබ්ලිව්.පී.එස්. විජේසිංහ මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3898076