තඹුත්තේගම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තඹුත්තේගම

025-2276248

025-2276248

 

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-3898076