හිඟුරක්ගොඩ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

පී. ජයවර්ධන  මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හිඟුරක්ගොඩ

027-2246243

027-2246243

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ගණකාධිකාරී - එම -

027-3288040