දිඹුලාගල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,  දිඹුලාගල

027-3279201

   

එච්.බී.එස්.කේ. ගුණවර්ධන මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 027-3775152