පොළොන්නරුව කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පොළොන්නරුව

027-2222185

027-2222185

 

ගණකාධිකාරී

- එම - 027-3775152