ගිරිඋල්ල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගිරිඋල්ල

037-2288096

037-2288096  

ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2288523