ඉබ්බාගමුව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එච්. කුලසූරිය මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව

037-2259280

037-2259651  

එච්.ජී. අබේරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2259278