කුලියාපිටිය කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කුලියාපිටිය

037-2281245

037-2281245

 

ගණකාධිකාරී

- එම -

037-2281211