කුලියාපිටිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.ඒ. අලගියවන්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කුලියාපිටිය

037-2281245

037-2281245

 

එස්.එම්.ඩී.කේ. ජයසිංහ මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

037-2281211

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.