හලාවත කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඒ.එස්.කේ. ජයලත් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත

032-2223457

032-2223457

 

බී.එම්.එස්. බාලසූරිය මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම -

032-2222115