පුත්තලම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.එම්.ඒ.එම්. සද්ධාමංගල සුබසිංහ මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පුත්තලම 032-2267061 032-2265321  

ආර්.ඩී. සොලමන් මහතා

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -