රත්නපුර කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර

045-2222735

045-2222735

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -

- එම -

- එම -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම -

045-2225805

- එම -