නිවිතිගල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සී.ආර්. මාතරආරච්චි මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නිවිතිගල

045-2279423

045-2279423

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වී.එස්. ජයසිංහ මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම -

045-2279423

- එම -