ඇඹිලිපිටිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එල්.ජී.පී. චන්ද්‍රලාල් මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ඇඹිලිපිටිය

047-2230336 047-2230336

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - - එම - - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජේ.එම්.ඩී.ටී. ගයාන් මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 047-2261358 - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.