දෙහිඕවිට කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙහිඕවිට

036-2267099

036-2267099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -

036-2267412

- එම -

 
ගණකාධිකාරී

- එම -

- එම -

- එම -