ගාල්ල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කලේගාන, ගාල්ල

091-2234768

091-2226789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

091-2222867

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.