අම්බලන්ගොඩ කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අම්බලන්ගොඩ

091-2258596

091-2258596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

091-2258696