ඇල්පිටිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
යු.කේ. තිලක් මනෝජ් පද්මලාල් මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ඇල්පිටිය

091-2291084

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සුගත් චන්ද්‍රසිරි මයා 

ගණකාධිකාරී

- එම -

091-2290413

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.