මාතර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ආර්.කේ.පී.එච්.ආරියරත්න මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාතර

041-2223097

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ටී.ජී.සුධර්මන මයා  ගණකාධිකාරී - එම -

041-5701724