දෙනියාය (මොරවක) කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
යූ.එම්. නලීන් ජයමිණි මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මොරවක

041-2282345

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ. අජිත් තුෂාර මයා

ගණකාධිකාරී

- එම - 041-2282456   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.