තංගල්ල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තංගල්ල

047-2240267

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තංගල්ල 

047-2240264 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.