බදුල්ල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හාලිඇල, බදුල්ල

055-2294308

055-2294308

ගණකාධිකාරී

- එම - 055-2294379 - එම -