බණ්ඩාරවෙල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ආර්.එම්.ආරියදාස මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බණ්ඩාරවෙල

 057-2222728

057-2222125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.ආර්.ඩබ්.එම්.ස්.කේ.අමරකෝන් මහතා

ගණකාධිකාරී (වැඩබලන)

- එම -

057-2222728

- එම -

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.