මොණරාගල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මොණරාගල

055-2276070

055-2276070 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගණකාධිකාරී - එම - 055-2276171 055-2276070

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.