බිබිල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී  ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල්
එච්.එම්.ගුණරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

බිබිල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

055-2266065

055-2265469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආර්.ඒ.අයි.ඩී. කරුණාරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 055-5395098 - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>