කොළඹ කලාපය

නම තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, විතානගේ මාවත, කොළඹ 02

011-2447143

011-2436006  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ජේ. නානායක්කාර මහතා

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 011-2436000    

ආර්.එම්.එස්. වසන්තා මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2447116 011-2447116