හෝමාගම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී.ඩී. වීරසූරිය මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හෝමාගම

011-2855219

0112-855219  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ආර්.ඒ.ජේ. රූපසිංහ මිය

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම - 011-2855225   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ජී.පී.වයි. කුමාරි මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2855245   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.