පිළියන්දල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පිළියන්දල

011-2613825

011-2613825 

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2613824 011-2613825