පිළියන්දල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී.කේ.ඩී.යූ. ද එස්. ගුණසේකර

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පිළියන්දල

011-2613825

011-2613825  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනී

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2613824 011-2613825