ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර

011-2874077

011-2874077 
ගණකාධිකාරී - එම -

011-2876629