ගම්පහ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.කේ. මල්ලවාරච්චි මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගම්පහ

033-2222350

033-2222077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

කේ.ජී. සිරිමා මිය

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 033-2231663    

එල්.ඒ.බී.එල්. ගුණසේන මිය

ගණකාධිකාරී - එම -

033-2222002

033-2222002  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.