මීගමුව කලාපය

තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මීගමුව

031-2233310

031-2223008 
ගණකාධිකාරී - එම - 031-2237822