කැලණිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී. ශ්‍රී ලාල් නෝනිස් මහතා
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.)

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාකොළ

011-2962258

011-2962025
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එස්.කේ. කොතලාවල මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 011-2963327   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.