කලුතර කලාපය

තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කලුතර

034-2222447

034-2222447 
ගණකාධිකාරී - එම -

034-2222452

034-2222447