මතුගම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්.ඩබ්.පෙරේරා මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ

034-2248107

034-2248107  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ඒ.ජී.එස්.පී විජේරත්න

ගණකාධිකාරී - එම -  034-2247218 034-2247218  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.