සැමට අධ්‍යාපන සහ සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක නියාමන ශාඛාව

 

දැක්ම

සැමට අධ්‍යාපනය අරමුණු රටට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය සම්බන්ධීකරණය, සැලසුම් කිරීම හා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් සඳහා දිශාභිමුඛ  කිරීම

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
සැමට අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා පවතින බාධක හඳුනාගැනීම සහ එසේ හඳුනාගත් බාධක අවම කර වසර 2015 දී සැමට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම තහවුරු කිරීම

 ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • සැමට අධ්‍යාපන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ජාතික මට්ටමේ ක්‍රමෝපාය හා ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරීම සදහා අදාළ පාර්ශව සමඟ සම්බන්ධීකරණය
  • ජාතික අධ්‍යාපන සැලසුම්වල සැමට අධ්‍යාපන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වැඩසටහන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අදාළ අංශ සමග සම්බන්ධීකරණය
  • තාක්ෂණික හා මූල්‍ය සහයෝගය ලබා ගැනීම
  • සැමට අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2787136 1334  011-2787136 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1331    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1325    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1345    
 ශාඛාව 011-2787136  1330