සංඛ්‍යාලේඛන ශාඛාව

 

 මෙහෙවර ප්‍රකාශය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර කරා ළගාවීම පිණිස හා පසු විපරම් සදහා අවශ්‍ය සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන තොරතුරු රැස්කිරීම, යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම හා අදාළ පාර්ශවකරුවන් වෙත ලබාදීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • වාර්ෂිකව රජයේ පාසල් සඳහා පාසල් සංගණනය සිදු කිරීම
  • ඊට සමගාමීව පුද්ගලික පාසල්, පිරිවෙන්, විද්‍යාපීඨ, ගුරු විද්‍යාල හා නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ආයතන සඳහා වාර්ෂිකව සංගණන සිදුකිරීම
  • දිවයින ම ආවරණය කරමින් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ දත්ත පද්ධතිය පවත්වා ගෙන යාම
  • අමාත්‍යාංශයේ විවිධ අංශ හා වෙනත් අවශ්‍යතා සදහා දත්ත සකස්කර ලබා දීම
  • අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ දර්ශක සකස්කිරීම
  • ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  • විශේෂ අවශ්‍යතා මුල් කරගත් සංගණන, සමීක්ෂණ සිදු කිරීම

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ 011-2785566 1332 0112-785566   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී   1924    
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී   1339     
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී   1902    
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරී   1340    
 ශාඛාව 011-2785566 1333   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.