ගුරු විද්‍යාලයක ගුරු පුහුණුව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ කෙසේද?

ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර රජයේ පාසල්වල සේවය කරන උපාධිධාරීන් නොවන නුපුහුණු ගුරුවරුන් හා ගුරු සහායකයන්ට, රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල හා පිරිවෙන්හි දැනට සේවය කරනු ලබන ගුරුවරුන්ට අයදුම් කළ හැක. මේ සඳහා අයදුම්කරුවන් විධිමත් පත්වීම් ලිපි ලබා තිබිය යුතුය.