විද්‍යාපීඨයකට අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගන්නා ආකාරය කුමක් ද?