පාසල් සඳහා ප්‍රදර්ශන නාම පුවරුව

 nss

ජාතික පාසල්- සිංහල

nst

 ජාතික පාසල්- දෙමළ

pss

 පළාත් පාසල් - සිංහල

 pst

 පළාත් පාසල් - දෙමළ