නිවාඩු සංචිතය

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අමාත්‍යාංශය වෙත ස්ථාන මාරුවී, නව පත්වීම් ලැබ පැමිණෙන නිලධාරීන් සඳහා ඇඟිලි සලකුණු අංක ලබාදීම හා ඔවුන්ගේ තොරතුරු අදාළ මෘදුකාංගය වෙත ලබාදීම
  • ස්ථාන මාරුවීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, උසස්වීම්, පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට හා වැටුප් වර්ධකවලට අදාළව නිවාඩු වාර්තා ලබාදීම
  • ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ 10 වගන්තියට අනුව ඉකුත් විවේක නිවාඩු අනුමත කිරීම
  • ආයතන සංග්‍රහයේ  XII පරිච්ඡේදයේ 18 වගන්තිය අනුව ගර්භනී මාතාවන්ට හිමි සහන කාලය බාදීම
  • ආයතන සංග්‍රහයේ  XII පරිච්ඡේදයේ 21 වගන්තිය අනුව අඩ වැටුප් හා  XII පරිච්ඡේදයේ 22 වගන්තිය අනුව වැටුප් රහිත ගණනය කර අය කිරීම සහා ගෙවීම් ශාඛාවට යැවීම
  • අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන සියලු නිලධාරීන්ගේ අතිකාල හා 20/1 දීමනා ලබාගැනීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන වවුචර් පරීක්ෂා කරදීම
  • අනියම්, ආදේශක සේවකයන්ට සහ පරිගණක පුහුණු සිසුන්ට මාසික දීමනා ලබාදීමට අදාළ වාර්තා අනුමත කර ගෙවීම් ශාඛාව වෙත යැවීම
  • සියලු ම ශාඛා/අංශවලින් ලැබෙන නිවාඩු අයදුම්පත් භාරගෙන පරිගණක ගත කිරීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම්) 011-2784846 1210 011-2784846
සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවා) 011-2784533 1227  
පරිපාලන නිලධාරිනී (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම්) 011-2785239 1216  
 ශාඛාව  011-2784533 1236