අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම්ගේ පණිවුඩය

සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රබල වගකීමක් වන්නේ යහපත් මෙන් ම මානව ප්‍රාග්ධනයක් සේ සැලකිය හැකි පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය කිරීම වන අතර, ඊට අවශ්‍ය වන දැනුම, ආකල්ප සහ කුසලතා ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා වන සහ හුවමාරු වන පරිසරයක් ඇති කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ එක් ප්‍රධාන කාර්යභාරයකි. අධ්‍යාපන පද්ධතිය උගත්කමින් ඔබ්බට ගිය ප්‍රඥාවන්තයන් බිහිකරන්නක් විය යුතු ය.

ඊට අදාළ ව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරනු ලබන කර්තව්‍යවන් ජනතාව වෙත සන්නිවේදනය කරනු ලබන නිල වෙබ් අඩවිය මගින් ඉටු කරනු ලබන්නේ ද කාලීන වගකීමක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.

නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යාම ඉතා භාරදූර මෙන් ම වගකිව යුතු කාර්යයකි. එබැවින් පරිශීලක ඔබගේ නව අදහස් හා යෝජනා මගින් ශක්තිමත් වෙමින් වඩාත් නිර්මාණශීලී ව හා ගුණාත්මක බවින් යුතු ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයීය නිල වෙබ් අඩවිය ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යාමට හැකියාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

තිස්ස හේවාවිතාන
අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම්