පෞද්ගලික පාසල් ශාඛාව

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිය ජාත්‍යන්තර තලයේ ද ප්‍රකට කරවන, දේශීය අනන්‍යතාවය රැකගත් පුරවැසි පරපුරක් අනාගතයට දායාද කර වීම.

 මෙහෙවර
පෞද්ගලික පාසල්වල ප්‍රමිතිය සහතික කිරීම තුළින් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට සහය වීම. දැයේ දැරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ උපරිම ඵල ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැළසීම.

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • රජයේ අනුමත පෞද්ගලක පාසල්වල ගුරු ආයතනික කටයුතු
  • ගුරු පත්වීම් අනුමත කිරීම්‍
  • විශ්‍රම ගැන්වීම අනුමත කිරීම
  • විදේශ නිවාඩු, අධ්‍යයන නිවාඩු, වෛද්‍ය නිවාඩු අනුමත කිරීම
  • සේවා දීර්ඝ අනුමත කිරීම
  • යෝග්‍ය ගුරු සංඛ්‍යාව අනුමත කිරීම.
 • අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල අධ්‍යාපන ගුණාත්මක භාවය ඉහල නංවාලීම සඳහා
 • අවශ්‍ය උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් ලබා දීම .
 • පෞද්ගලික පාසල් නියාමනය කිරීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවල අධීක්ෂණය කිරීම.
 • අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා අවශශ්‍ය නීති රීති, උපදෙස් සකස්කිරීම(චක්‍රලේඛ, උපදෙස් ලිපි)
 • බාහිර ආයතන සමග ‍පෞද්ගලික පාසල්වල සංවර්ධනය ‍වෙනු‍වෙන් කටයුතු කිරීම.
 • විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැනනගින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ‍සොයා බලා ඒ සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.
 • ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්තව පවත්නා ජාත්‍යන්තර පාසල් විධිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම.

 

 නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
ෂෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
011-2786013 1144 0112786013   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  1
  1143    
 සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  2   1441    
ශාඛාව  011-2786013 1441