සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත නාට්‍ය තරගාවලිය - 2014

කණිෂ්ඨ අංශය

 1. අ/ඇතුන්ගම ගැමුණු මහා විද්‍යාලය - උතුරු මැද පළාත
 2. ගා/විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය - දකුණු පළාත
 3. ත්‍රි/මොල්ලිපොතාන සිංහල මහා විද්‍යාලය - නැගෙනහිර පළාත
 4. අ/තඹුත්තේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - උතුරු මැද පළාත
 5. බ/හාලිඇළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - ඌව පළාත
 6. මප/මහනුවර ආනන්ද විදුහල - මධ්‍යම පළාත
 7. බප/හෝ/මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය - බස්නාහිර පළාත
 8. ව/ඉ/රිදී/ හ්‍රී ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - වයඹ පළාත
 9. ර/ජේසු බිළිඳාගේ කන්‍යාරාමය ජාතික පාසල - සබරගමුව පළාත

ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය

 1. බ/පස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - ඌව පළාත
 2. මප/කොත්/වීරසේකර මහා විද්‍යාලය - මධ්‍යම පළාත
 3. අ/ඇතුන්ගම ගැමුණු මහා විද්‍යාලය - උතුරු මැද පළාත
 4. අම්/උහන මහා විද්‍යාලය - නැගෙනහිර පළාත
 5. ගා/තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල - දකුණු පළාත
 6. කැළ/විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය - බස්නාහිර
 7. ව/ගිරි/වික්‍රමශීලා ජාතික පාසල - වයඹ පළාත
 8. කෑ/මාව/මයුරපාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - සබරගමුව පළාත