අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහන (ESDP), ආංශික නියාමන හා තාක්ෂණ සහයෝගීතා ඒකකය (SMTSU)

 

 

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
 වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ 011-2784862 1535 011-2784362 
වැඩසටහන් ප්‍රධානී, ESDP/ SMTSU 011-2784868 1523  
අධ්‍යාපන විශේෂඥ, ESDP/ SMTSU 011-2787059 1539  
ඇගයීම් හා නියාමන විශේෂඥ, ESDP/ SMTSU 011-2786703 1540  
අධ්‍යාපන යටිතලපහසුකම් ඉංජිනේරු විශේෂඥ, ESDP/ SMTSU 011-2784377 1544  
ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී, ESDP/ SMTSU
011-2784564 1536