ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂයය ප්‍රායෝගික නේවාසික වැඩමුළුව

2013 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද නව තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව යටතේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂයය සඳහා ගුරුභවතුන් 350කගේ සහභාගිත්වයෙන් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය මාලාවේ අන්තර්ගත ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 32 ආවරණය කරමින් 2015 වර්ෂයේ ජුනි මස 20 දින සිට 27 දින දක්වා විශේෂ ප්‍රායෝගික නේවාසික වැඩමුළුවක් කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පවත්වන ලදි.

එම වැඩසටහන සම්බන්ධ වාර්තාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.