ආයතන අංශය

 

 

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ආයතන) 011-2784826 1282 011-2784826 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර ලේකම් (ආයතන)(ඒකාබද්ධ සේවා නොවන) 011-2784794 1291    
පරිපාලන නිලධාරී (ආයතන) 
011-2785867 1208    
 ශාඛාව   1230