6. වියළුව කලාපය

වියළුව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී  ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල්
එච්.එම්.එම්.ඩී. හේරත් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මීගහකිවුල

055-2245958

055-2245959 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඩී.එම්.එන්.පී. දිසානායක මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 055-2245958 055-2245959 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.