ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරඟාවලිය - 2016

ict championජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශුරයෝ තරගාවලිය 8 වන වරටත් 2016 වර්ෂයේ දී පැවැත්වේ.

(A) ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරඟාවලිය - (NSSC)

 • ලියාපදිංචි වීමේ අවසන් දිනය - 2016 ජුනි 30
 • ලියාපදිංචි වීම
  • පළමු කාණ්ඩය - 2016 වසරේ ජනවාරි 01 දිනට වයස අවුරුදු 17ට අඩු සිසුන් 
  • දෙවන කාණ්ඩය - 2016 වසරේ ජනවාරි 01 දිනට වයස අවුරුදු 17 හෝ ඊට වැඩි හෝ එහෙත් එදිනට වයස අවුරුදු 19ට අඩු සිසුන්

 

B) තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරඟාවලිය - (YCS)

 • ලියාපදිංචි වීමේ අවසන් දිනය - 2016 ජුනි 30
 • නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය - 2016 ජුලි 31
 • ලියාපදිංචි වීම
  • පළමු කාණ්ඩය - 2016 වසරේ ජනවාරි 01 දිනට වයස අවුරුදු 10 හෝ ඊට වැඩි හෝ එහෙත් එදිනට වයස අවුරුදු 13ට අඩු සිසුන් 
  • දෙවන කාණ්ඩය - 2016 වසරේ ජනවාරි 01 දිනට වයස අවුරුදු 13 හෝ ඊට වැඩි හෝ එහෙත් එදිනට වයස අවුරුදු 17ට අඩු සිසුන් 
  • තෙවන කාණ්ඩය - 2016 වසරේ ජනවාරි 01 දිනට වයස අවුරුදු 17 හෝ ඊට වැඩි හෝ එහෙත් එදිනට වයස අවුරුදු 20ට අඩු සිසුන්
 • නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම

(c) ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සඳහා වන තරඟාවලිය

 

මෙම තරඟාවලිය පහත සඳයන් උපදෙස් සංග්‍රහය ප්‍රකාරව සිදුවේ.