ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2016

කාණ්ඩ I

කාණ්ඩ II

කාණ්ඩ III