5. කින්නියා කලාපය

කින්නියා කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කින්නියා

026-2236256

026-2236155

ගණකාධිකාරී

- එම - 026-2236280 026-2236280