සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය - 2016

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 1,2 යන දිනවලදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ දී ද ඔක්තෝම්බර් මස 07,08 කොළඹ 03 තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේදී ද පැවැත්වේ.
මෙහිදී 2016 වසරේ පළාත් මට්ටමෙන් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවනවිට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරගවල ජයග්‍රාහකයන් සඳහා වන සමස්ත ලංකා අවසන් තරග පවත්වනු ලැබේ.